skip to Main Content

Handelsbetingelser

Alle kunder og leverandører der anvender benytter sig af GourMæt som, acceptere nedenstående handelsbetingelser når der oprettes en bruger via vores Frokostportal.

Kontakt os på 20 82 12 55 hvis du har spørgsmål

Prisen på en frokostordning

Ved bestilling hos leverandøren aftales og accepteres pris i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Alle priser på Frokost er gældende ved levering alle ugens dage. Ønsker kunden kun levering på udvalgte dage, beregner leverandøren en pris på baggrund af hvilke dage der skal leveres.

Ønsker kunden leverancen fordelt i flere hold, opkræves et pakkegebyr på 100 kr. pr. dag, med mindre andet særskilt aftales med leverandøren.

Løbetiden på en frokostordning

Kunden træffer beslutning om aftalen skal indeholde en slutdato, eller om aftalen skal løbe indtil den opsiges.

Ved aftale med en slutdato, ophører leveringen automatisk og kunden skal ikke foretage sig noget.

Ved løbende aftale skal kunden opsige frokostordningen, aftalen skal opsiges med en varsel løbende måned + 1 måned, dette med respekt og af hensyn for at kunne tilpasse bemandingen

Ved aftale indgået direkte med leverandøren, skal aftalen opsiges skriftligt til leverandøren via info@dg-mad.dk

Frokostordning med personaleservice

Ved aftale om levering af frokostordning med ekstern personaleservice gælder følgende;

Aftalen kan opsiges med varsel løbende måned + 2 måneder.

Alternativt kan aftalen opsiges løbende måned + 1 måned og loven om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse.

Frokostordningens antal af portioner

Alle frokostpakker beskriver indhold og mængde pr. portion. Det er kundens ansvar at vælge en frokostpakke som passer til medarbejdernes behov.
Leverandøren står naturligvis til rådighed med vejledning.

Ved oprettelse af en kundeprofil på vores Frokostportalen, skal kunden oplyse et standardportionsantal.

Ved bestilling af frokost, anvendes kundens standard portionsantal som udgangspunkt. Kunden kan ændre dette tal i forbindelse med en aktuelle bestilling.

Portionsantal kan nedskrives med 20 % to hverdage før inden kl. 10.00 – for at undgå madspild.

Portionsantal kan opskrives med 20 % 3 hverdage før inden kl.11.59 – af hensyn til leverandørens indkøb og planlægning.

Portionsantal ændres i kunde Frokostportalen

Foretages der ingen ændringer leveres kundens standard portionsantal, eller det antal portioner som kunden har oplyst ved bestillingen.

Ved akut behov for bestilling, eller ved behov for bestilling af mere end 20 % ekstra, skal kunden kontakte leverandøren.

Større ændringer i standard antal

Ved aftaler med en udløbsdato, kan kundens standard portionsantal ikke nedjusteres med mere end 20 %.

Ved løbende aftaler kan kundens standard portionsantal sættes i bero eller nedjusteres med mere end 20 % i forbindelse med:

Hovedferien, efterårsferien, dagene mellem jul og nytår, vinterferien, 3 dage før påske, fredag efter Kristi Himmelfart, 1. maj og Grundlovsdag.

Pause. Kunden kan sætte frokostordningen i bero op til 1 uge hvert kvartal. Dog ikke i opsigelsesperioden.

Kunden skal i ovennævnte situationer give leverandøren et skriftligt varsel på 3 uger.

I forbindelse med kundens planlagte lukkedage, skal kunden oplyse leverandøren herom ved aftalens indgåelse.

Ved force majeure kan aftalen sættes i bero med øjeblikkelig virkning. Kunden er i sådanne ekstraordinære situationer, forpligtet til at betale for 100 % af aftalens standard portionsantal i den indeværende uge, 50 % i den efterfølgende uge og derefter 25 % 4 uger frem, såfremt aftalen ikke opsiges.

Opsiges aftalen er kunden forpligtet til at betale for aftalens standard portions antal i hele opsigelsesperioden.

Særlige ønsker til frokostordningen

Leverandøren tilbyder forskellige muligheder for alternativer til kundens medarbejdere med særlige ønsker.

Det fremgår af leverandørens køkkenprofil hvilke ønsker der kan imødekommes.

Ved online bestilling skal kunden informerer leverandøren om eventuelle særlige ønsker, når leverandøren har accepteret bestillingen. Kunden noterer disse oplysninger i Frokostportalen

Ved bestilling hos leverandøren noteres kundens ønsker ved aftalens indgåelse. Det er kundens ansvar at opdatere disse oplysninger.

Ekstrabestillinger som mødeforplejning, frugt etc.

Leverandøren tilbyder forskellige muligheder for ekstrabestillinger.

Ekstra bestillinger skal være foretaget senest kl.12.00 to hverdage før den ønskede levering.

Afbestilling af ekstra bestillinger skal ske skriftligt til leverandøren senest kl. 12.00, 4 hverdage før levering. Via e-mail info@dg-mad.dk

Afbestiller kunden inden kl.12.00, 2 hverdage før levering skal kunden betale 50 % af ordren.

Afbestiller kunden efter 2 hverdage inden kl. 12.00 skal kunden betale 100 % af ordren.

Betaling, fakturering mv.

Betaling skal ske til leverandøren konto.

Kunden er forpligtet til at kontrollere følgesedler og/eller fakturaer, og gøre leverandøren opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser uden ugrundet ophold.

Leverandøren beslutter om fakturering skal ske ugentligt, sidste hverdag i måneden eller efter sidste leveringsdag.

Der faktureres bagudrettet og betaling skal ske netto kontant 8 dage med mindre andet er aftalt.

Ønsker kunden fakturaen fordelt mellem flere virksomheder, er leverandøren berettiget til at opkræve et faktureringsgebyr på 50 kr. pr. faktura.

Ved løbende aftaler uden slutdato, kan parterne aftale en længere betalingsfrist mod at kunden betaler et depositum svarende til den fulde betaling af kundens standard portionsantal for den periode, som fristen forlænges med.

Ændrer kunden sit standard portions antal med mere end 20 % reguleres depositum derefter.

Depositum faktureres og skal betales senest samtidig med første levering. Depositum afregnes endeligt i forbindelse med ophør af aftalen, og modregnes i sidste faktura.

Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr kr. 150,00 og 2 % i rente pr. påbegyndt måned.

Forsinkelse

Forsinkelse som skyldes trafikale udfordringer som fx ulykke, vejspærring, rutine-kontroller og lign. betragtes som undskyldelig forsinkelse.

Forsinkelse som skyldes strømafbrydelse, vareforsinkelse, ulykke og lign. betragtes som undskyldelig forsinkelse.

Leverancen er forsinket hvis den ikke er kommet frem, senest 15 min. efter tidspunktet for seneste levering.

Informerer leverandøren ikke kunden om forsinkelsen, afregnes der ikke for transport, med mindre forsinkelsen skyldes kundens adgangsforhold.

Er leverancen forsinket mere end 45 min. uanfægtet information herom, afregnes der ikke for transport, med mindre forsinkelsen skyldes kundens adgangsforhold.

Mangler i leverancen

Ofte kan de fleste leveringsfejl reddes ved hurtig kommunikation.

Kunde skal derfor straks ved modtagelsen, kontrollere om leverancen er korrekt og gøre leverandøren opmærksom på eventuelle mangler med det samme.

Såfremt leverandøren vurderer at det ikke er muligt at udbedre fejlen inden for rimelig tid, vil kunden blive krediteret for det manglende i leverancen.

Håndtering af frokosten og service

Kunden håndterer selv opsætning og afrydning af maden.

Efter frokost skylles brugt service af, hvilket er et krav fra Levnedsmiddelstyrelsen. Servicen medtages af leverandørens chauffør ved næste levering af frokost.

Såfremt kunden sender service retur som ikke er skyllet af, faktureres et gebyr på 250 kr. eks. moms.

Såfremt service ødelægges eller bortkommer hos kunden, faktureres dette til indkøbspris.

Kunden skal pakke brugt service forsvarligt, således at der ikke sker skade på fade, skåle mv. under transport.

Kunden faktureres et gebyr for om pakning på 250 kr. såfremt chaufføren vurderer at den brugte service ikke kan transporteres forsvarligt.

Ansvar og misligholdelse

Leverandøren forpligter sig til at sørge for at transporten af maden finder sted, så kunden kan forvente at 3-timersreglen tidligst udløber kl. 12.45.

Leverandøren forpligter sig til at videreformidle evt. tilbagekaldelse af fødevarer uden unødigt ophold.

Ved manglende betaling mister kunden retten til levering af frokost med øjeblikkelig virkning. Leverandøren har ret til erstatning for det tab, leverandøren måtte lide som følge af kundens misligholdelse.

Leverandøren skal til hver en tid leve op til fødevarekontrollens forskrifter og overholde alle regler i fødevarelovgivningen. Hvis dette ikke sker, betragtes det som misligholdelse.

Kommer en af aftalens parterne under administration, betalingsstandsning eller konkurs, betragtes en sådan situation som en væsentlig øget risiko for misligholdelse.

Ved misligholdelse kan aftalen kan bringes ophør med øjeblikkelig virkning.

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar under denne aftale er underlagt dansk rets almindelige regler, idet ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab, herunder driftstab, mistet omsætning eller andre indirekte tab.

Tvister

Alle aftaler indgået mellem kunden og leverandøren er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem aftalens parter, der måtte udspringe af indgåede aftaler og fortolkning heraf, som ikke kan løses forligsmæssigt skal behandles ved byretten leverandørens hjemting som første instans.